Algemene Voorwaarden

Behalve de Algemene Voorwaarden staat hieronder ook de procedure van de Geschillencommissie Advocatuur omschreven (artikel 22 van de Algemene Voorwaarden)

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Mercanoglu
1. Advocatenkantoor Mercanoglu is een eenmanszaak van mr. I. Mercanoglu, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08206125.

Toepasselijkheid
2. Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Advocatenkantoor Mercanoglu, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Aansprakelijkheid
4. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Mercanoglu is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Advocatenkantoor Mercanoglu.

5. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €5.000,-. Niet alleen Advocatenkantoor Mercanoglu, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Advocatenkantoor Mercanoglu indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

6. Advocatenkantoor Mercanoglu zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Mercanoglu is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Advocatenkantoor Mercanoglu is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door de derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Mercanoglu tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Advocatenkantoor Mercanoglu.

Honorarium
8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Advocatenkantoor Mercanoglu vast te stellen uurtarief. Advocatenkantoor Mercanoglu is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Een betaald voorschot wordt terugbetaald na voldoening van de laatste declaratie. Advocatenkantoor Mercanoglu is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).

9. Door Advocatenkantoor Mercanoglu ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax,- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht.

Betalingstermijn
10. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is –zonder dat een ingebrekestelling is vereist- in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied.

Buitengerechtelijke incassokosten (BIK)
11. Incassokosten zijn de kosten die ik moet maken om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die aan de schuldenaar worden doorberekend.

12. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het minimumbedrag BIK is €40.

13. Advocatenkantoor Mercanoglu is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom.

14. Advocatenkantoor Mercanoglu is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden.

15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Mercanoglu is onderworpen aan Nederlands recht.

16. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende maximaal 5 jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het Advocatenkantoor Mercanoglu vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Klachten
17. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Advocatenkantoor Mercanoglu en wel binnen twee maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

18. Advocatenkantoor Mercanoglu zal een mogelijke oplossing voor het gerezen probleem schriftelijk aan opdrachtgever voorleggen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht het kantoor de bezwaren naar de mening van opdrachtgever niet bevredigend opgelost hebben, dan kan hij/zij een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer Mercanoglu Advocaten niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.

19. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoer van de dienstverlening van Advocatenkantoor Mercanoglu, inclusief alle declaratiegeschillen, worden –voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de sub 15 beschreven weg- beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor Mercanoglu om zich naar haar keuze tot de gewone rechter te wenden, indien de cliënt het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Opdrachtgever kan het reglement opvragen bij Advocatenkantoor Mercanoglu of bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

20. Advocatenkantoor Mercanoglu komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Derdenrekening
21. Advocatenkantoor Mercanoglu hanteert geen derdenrekening. Dit betekent dat derden, waaronder deurwaarders, gelden bestemd voor cliënten rechtstreeks aan cliënten dienen te voldoen en niet door tussenkomst van Advocatenkantoor Mercanoglu.

Geschillencommissie
22. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie bespreekt u uw bezwaren eerst met uw eigen advocaat. Wanneer u er samen niet uit komt dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor.

23. Het klachtenformulier en de namen van de klachtenfunctionarissen zijn op aanvraag verkrijgbaar. U dient uw klacht binnen drie maanden nadat u kennis nam of had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, voor te leggen. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet naar behoren hebben opgelost, dan kunt u het geschil bij de Geschillencommissie Advocatuur (de Commissie) aanhangig maken.

24. Om het geschil bij de Commissie aanhangig te maken, moet u het vragenformulier Geschillencommissie Advocatuur invullen en aan de Commissie toesturen. Op het vragenformulier geeft u niet alleen aan wat uw klachten zijn, maar ook wat uw voorstel is ter oplossing van het geschil. De Commissie behandelt de zaak volgens het reglement Geschillencommissie Advocatuur. Met behulp van een checklist kunt u zelf bepalen of de Commissie uw klacht kan behandelen.

25. De checklist, het vragenformulier en het reglement kunt u vinden op de website www.geschillencommissie.nl. U kunt de informatie ook opvragen bij het secretariaat van de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Tel: 070 – 3105310.
Advocaat

Mr. İbrahim Mercanoglu

In mijn loopbaan heb ik in verscheidene werkterreinen ervaring opgedaan zowel op het juridische als op het sociale vlak. Jarenlang heb ik gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming, waar ik een schat aan ervaring en kennis heb opgedaan op het gebied van ouderschap en familiezaken. Daarnaast ben ik van 1999 t/m 2006 lid geweest van de Provinciale Staten van Overijssel en van 2006 t/m 2010 ben ik lid geweest van de gemeenteraad van Almelo.

Na afronding van mijn rechtenstudie heb ik een eigen advocaatkantoor opgestart, eerst in Enschede en nu al een aantal jaren in Almelo. Mede dankzij mijn jarenlange ervaring en door mijn achtergrond als mediator weet ik als advocaat menselijke verhoudingen in perspectief te zien en te zetten. Juist door te luisteren naar mijn cliënt weet ik te achterhalen wat mijn cliënt echt wil. Door mijn expertise, ervaring en mensenkennis ben ik in staat om de persoonlijke en zakelijke aanpak te combineren voor een optimaal resultaat voor de cliënten.

Tel

0546-769147

Fax

0546-769148

E-MAIL

info@mercanoglu.nl

Bezoekadres:

Stadhuisplein 2 7607EK Almelo

In dringende gevallen mobiel: 06-416 499 07

BTW NL204262422B01
Kamer van Koophandel 08206125

Contact Form Demo (#1)

Neem contact met ons op

Maak een afspraak.
envelope-o