Privacyverklaring Ibrahim Mercanoglu

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Inleiding

In deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel dit gebeurt en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Tevens vermelden wij hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Grondslag gegevensverwerking

Bij ons kantoor vindt gegevensverwerking plaats op grond van de uitvoering van een overeenkomst van opdracht tussen u en ons kantoor, wegens het voldoen aan een wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doelen?

Wij verwerken persoonsgegevens:

– die door personen zijn verstrekt als (potentiele) cliënt, relatie, werknemer, sollicitant, leverancier of wederpartij;
– die zijn verkregen uit openbare bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster;
– welke zijn verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, sollicitatiegesprekken, webinars, seminars, bijeenkomsten en andere evenementen;

met de volgende doelen:

– om de advocaten,- mediation-, juristen-, en incassopraktijk naar behoren te kunnen uitoefenen;
– om aan onze verplichtingen uit de wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld het bijhouden van onze administratie en het uitvoeren van ons personeelsbeleid;
– voor uitnodigingen, lezingen, webinars, seminars, bijeenkomsten, en andere relationele aangelegenheden en voor het toezenden van informatie- of nieuwsberichten.

op de volgende wettelijke grondslagen (als bedoeld in artikel 6 van de AVG):

– uitvoering van een overeenkomst (contractuele verplichting)
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang

In het geval van sollicitaties verwerken wij NAWTE-gegevens, geboortedatum, geslacht,  nationaliteit, burgerlijke staat en andere sollicitatie gegevens (CV, motivatiebrief, cijferlijsten, stageverslagen). Wij bewaren deze gegevens tot maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd. In voorkomende gevallen kan toestemming worden gevraagd om gegevens te bewaren tot maximaal een jaar nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd.

Indien wij gefinancierde rechtsbijstand aanvragen, zijn wij verplicht om naast de gebruikelijke persoonsgegevens, ook persoonsgegevens van direct betrokken te verwerken, te denken valt aan de persoonsgegevens van partner en kinderen, waaronder ook BSN-nummers.

Wij bieden informatie- of nieuwsberichten aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op juridisch gebied, onze diensten en aanverwante zaken. Bij het aanmelden voor deze informatie- of nieuwsberichten verzamelen wij voor- en achternaam, geslacht (in verband met de juiste aanhef), organisatie en e-mailadres. Wij bewaren gegevens tot maximaal een jaar nadat wij een informatie- of nieuwsbericht hebben toegezonden of totdat de ontvanger heeft aangegeven geen informatie- of nieuwsberichten meer te willen ontvangen. Ieder informatie- of nieuwsbericht bevat een link voor afmelding.

Wij verwerken in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens. Heel incidenteel kan het voorkomen dat wij informatie verwerken met betrekking tot gezondheid van personen als dit in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk is.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan derden door als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is om de (opgedragen) werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld bij een taxatieopdracht; het inschakelen van een makelaar). In een dergelijk geval is deze derde partij zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke privacy verplichtingen. Ons kantoor is niet aansprakelijk voor de behandeling van persoonsgegevens door deze derde partij.

Indien wij persoonsgegevens verwerken met behulp van derden (bijvoorbeeld de leverancier van ons IT systeem) blijven wij verwerkingsverantwoordelijke en zullen wij met die derden verwerkersovereenkomsten sluiten teneinde aan de verplichtingen van de AVG te voldoen. Deze verwerkers zijn geregistreerd in ons verwerkingsregister.

Alle persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt. Deze zullen in beginsel niet verstrekt worden aan andere organisaties of instellingen binnen of buiten de EER. Wij delen persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Beveiligen en bewaren van uw persoonsgegevens

Wij hebben maatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hanteren een strak kantoorbeleid om te waarborgen dat enkel medewerkers van ons kantoor toegang hebben tot persoonsgegevens. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over de AVG, zijn onderworpen aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean desk policy.

Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Onze website is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat.  Het kantoorpand is voorzien van een alarmsysteem en deugdelijke sloten.

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld dan wel op grond van wet en regelgeving is vereist.

Bewaartermijnen

Bewaartermijn gegevens sollicitaties4 weken
Bewaartermijn i.h.k.v. informatie en nieuwsberichten1 jaar
Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken5 jaar na sluiting dossier
Bewaartermijn Wwft dossiers5 jaar na beëindiging zakelijke relatie
Bewaartermijn van dossiers7 jaar
Bewaartermijn van administratieve gegevens7 jaar
Bewaartermijn op grond van de AWR7 jaar
Neerlegging van de praktijk20 jaar
Verjaringstermijn voor beroepsfouten20 jaar

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten.

Recht op informatie
U heeft het recht om te weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring is dit omschreven.

Recht op inzage
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor specifiek van u verwerkt, met welk doel wij dat doen en hoe lang deze gegevens bewaard worden.

Recht op rectificatie
Dit is het recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van feitelijke persoonsgegevens.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u de digitale persoonsgegevens wenst over te dragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op vergetelheid
Wanneer u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Indien u dit wenst, zullen wij tevens de verwijdering doorgeven aan alle organisaties die van ons uw persoonsgegevens verstrekt hebben gekregen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en zolang nog niet duidelijk is of dit bezwaar gegrond is, kunt u ons verzoeken om vooralsnog uw persoonsgegevens niet te verwerken.

Recht op intrekking van eerder gegeven toestemming
Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, bestaat de mogelijkheid deze toestemming alsnog in te trekken. Bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.

Let op, bovengenoemde rechten zijn niet absoluut! Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek geen of niet volledig uitvoering kunnen geven. Wij zullen steeds een afweging moeten maken tussen de wet- en regelgeving in het kader van onze bedrijfsvoering enerzijds en de rechten en vrijheden van de betreffende personen anderzijds. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
bsp;

Website, cookies en social media

Website en cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website(s) van te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op onze website(s) op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hierna onder social media is omschreven. Wij hebben geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Social Media

Op onze website(s) zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen via social media of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Protocol Datalekken

Wij hanteren een protocol met betrekking tot datalekken. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

In geval van een datalek wordt deze geregistreerd in ons datalekkenregister en wordt dit indien nodig gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens op de door de Autoriteit verplichte wijze. Meer informatie over datalekken of de Autoriteit Persoonsgegevens is te vinden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken.

Rechten uitoefenen en overige vragen

Als u uw rechten wilt uitoefenen of indien u meent dat sprake is van misbruik van uw persoonsgegevens door ons kantoor of door derden of bij overige vragen over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u contact opnemen met:

Advocatenkantoor Mercanoglu
Tel: 0546-769147
Fax: 0546-769148
E-MAIL: info@mercanoglu.nl
Bezoekadres: Stadhuisplein 2 7607EK Almelo

BTW NL204262422B01
Kamer van Koophandel 08206125

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor of de beveiliging daarvan, dan horen wij dit graag.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigen en vaststellen van deze privacyverklaring

Wij hebben het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website(s) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 vastgesteld. 

Disclaimer Advocatenkantoor Mercanoglu

Toepassingsbereik

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Brusse Masselink B.V., hierna te noemen: “Brusse Masselink” geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval www.brussemasselink.nl, www.detwentseadvocaten.nl en www.advocaatalmelo.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door Brusse Masselink, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische informatie- en nieuwsberichten.

Disclaimer

De Website en overige elektronische informatie- en nieuwsberichten van Brusse Masselink zijn met zorg samengesteld. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Brusse Masselink staat er niet voor in dat de Website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. Brusse Masselink is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door verspreiding van informatie via het internet. Ook is Brusse Masselink niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Brusse Masselink kan de inhoud van de Website op elk moment aanpassen, zonder daarover enige mededeling te doen. Op de Website en/of in de elektronische informatie- en nieuwsberichten wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen in concrete situaties. Brusse Masselink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische informatie- en nieuwsberichten opgenomen informatie.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Verwijzingen naar sites die niet door Brusse Masselink worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Brusse Masselink uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Brusse Masselink niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Brusse Masselink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze  gelinkte websites. Dergelijke hyperlinks zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan. Dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Brusse Masselink worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brusse Masselink is het niet toegestaan links naar onze Website te plaatsen.

Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronische nieuwsberichten niet toegestaan de inhoud van de Website of elektronische informatie- en nieuwsberichten te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Brusse Masselink. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Brusse Masselink garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische informatie- en nieuwsberichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Neem contact met ons op

Maak een afspraak.
envelope-o